Picture your Future. Save for it by earning 1.5% on a 1-year Term Deposit Account! Learn more.

Impact nieuwe Europese klimaatwetten voor beleggers

Geschreven door Erik Schriemer, beleggingsexpert bij MeDirect

De tijd waarin we leven kenmerkt zich door drie grote transities: de digitale transitie, de mobiele transitie en de energietransitie. Elke grote transitie betekent verandering, wat ook van invloed kan zijn op beleggingsportefeuilles. In dit artikel bespreken we de mogelijke impact van vijf nieuwe Europese klimaatwetten.

Vijf nieuwe klimaatwetten

Frans Timmermans is als eurocommissaris de personificatie van het ‘Fit for 55’-plan van de Europese Unie. De EU wil de uitstoot van broeikasgassen in 2030 verlaagd hebben met tenminste 55% ten opzichte van de niveaus in 1990, om in 2050 klimaatneutraal te worden. Halverwege april 2023 werden door het Europees Parlement vijf nieuwe klimaatwetten aangenomen, die het plan weer een stap verder moeten brengen. Ze hebben betrekking op:

  1. Een grotere ambitie voor emissiereductie via het emissiehandelssysteem (EU ETS)
  2. De scheepvaart, die voor het eerst ook onder het EU ETS gaat vallen
  3. Een kleiner handelssysteem voor kritieke infrastructuur zoals wegen en gebouwen
  4. Strengere regels voor uitstoot door de luchtvaart
  5. De import van producten met een grote uitstoot van buiten de EU

Impact voor beleggers

De koers van Europa is duidelijk: de vervuiler betaalt. Ook al hebben bedrijven en burgers er allemaal mee te maken, de impact is groter voor de een dan voor de ander. De industriesector in Europa, met de zware industrie voorop, wordt het hardst getroffen. Hogere kosten vanuit het emissiehandelssysteem verlagen enerzijds de winstgevendheid en verzwakken anderzijds de concurrentiepositie. Als voorbeeld, de Duitse chemiereus BASF ziet zich gedwongen een deel van de productie te verplaatsen van Duitsland naar China. ‘Wet 5’ beoogt een gelijk speelveld te creëren binnen de EU, maar dat lost voor een multinational als BASF nog niet het probleem buiten de EU op.

Zo zijn er nog talloze andere gevolgen te bedenken van de nieuwe klimaatwetten. Het gaat te ver om die hier allemaal te bespreken. De boodschap is duidelijk: denk na bij beleggingen over de impact. Een belangrijk inzicht daarbij is dat op termijn hogere prijzen voor bepaalde producten en diensten gaan leiden tot een structurele gedragsverandering bij consumenten. Dat zal weer van invloed zijn op de bedrijfsresultaten in specifieke sectoren, en heeft uiteindelijk invloed op een beleggingsportefeuille.


Disclaimer

De informatie in dit artikel is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld om juridisch of ander professioneel advies te geven, noch verbindt het MeDirect Bank (Malta) plc tot enige verplichting. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als suggestie, aanbeveling of verzoek om effecten te kopen, te houden of te verkopen en er wordt geen garantie gegeven wat betreft nauwkeurigheid of volledigheid. Als u in een product belegt, kunt u een deel of al het geld dat u belegt verliezen.

MeDirect Bank is een handelsnaam van MeDirect Bank (Malta) plc, geregistreerd onder ondernemingsnummer C34125, MeDirect heeft een vergunning om bankactiviteiten uit te oefenen conform de Maltese Banking Act (Cap. 371) en beleggingsdiensten onder de Maltese Investment Services Act (Cap. 370).